• cbc_prf001.jpg
 • cbc_prf002.jpg
 • cbc_prf003.jpg
 • cbc_prf004.jpg
 • cbc_prf005.jpg
 • cbc_prf006.jpg
 • cbc_prf007.jpg
 • cbc_prf008.jpg
 • cbc_prf009.jpg
 • cbc_prf010.jpg
 • cbc_prf011.jpg
 • cbc_prf012.jpg
 • cbc_prf013.jpg
 • cbc_prf014.jpg
 • cbc_prf015.jpg
 • cbc_prf016.jpg
 • cbc_prf017.jpg
 • cbc_prf018.jpg
 • cbc_prf019.jpg
 • cbc_prf020.jpg
 • cbc_prf021.jpg
 • cbc_prf022.jpg
 • cbc_prf023.jpg
 • cbc_prf024.jpg
 • cbc_prf025.jpg
 • cbc_prf026.jpg
 • cbc_prf027.jpg
 • cbc_prf028.jpg
 • cbc_prf029.jpg
 • cbc_prf030.jpg
 • cbc_prf031.jpg
 • cbc_prf032.jpg
 • cbc_prf033.jpg
 • cbc_prf034.jpg
 • cbc_prf035.jpg
 • cbc_prf036.jpg
 • cbc_prf037.jpg
 • cbc_prf038.jpg
 • cbc_prf039.jpg
 • cbc_prf040.jpg
 • cbc_prf041.jpg
 • cbc_prf042.jpg
 • cbc_prf043.jpg
 • cbc_prf044.jpg
 • cbc_prf045.jpg
 • cbc_prf046.jpg
 • cbc_prf047.jpg
 • cbc_prf048.jpg
 • cbc_prf049.jpg
 • cbc_prf050.jpg
 • cbc_prf051.jpg
 • cbc_prf052.jpg
 • cbc_prf053.jpg

พิธีการยืนยันร่างของข้ารับใช้พระเจ้า คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร

วันที่ 18 ธันวาคม 2014

ณ อนุสาวรีย์คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร

.................................................................................

พิธีกร   พี่น้องและท่านผู้เกียรติที่เคารพ

            ในกระบวนการศาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯกรณีแต่งตั้งข้ารับใช้พระเจ้า คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ หลังจากที่มีการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับข้ารับใช้พระเจ้า
ทั้งที่ข้ารับใช้พระเจ้าเป็นผู้เขียน ทั้งที่ผู้อื่นเขียนเกี่ยวกับข้ารับใช้พระเจ้าแล้ว  ได้มีพิธีการเปิดศาลอัครสังฆมณฑลอย่างเป็นทางการเพื่อการตรวจตราเอกสารแต่ละชิ้นและการสอบพยานที่เคยรู้จักข้ารับใช้พระเจ้าในด้านชีวิตและการปฏิบัติฤทธิ์กุศลขั้นวีรกรรม  บัดนี้ ก่อนจะมีพิธีการปิดศาลอัครสังฆมณฑลและส่งเอกสารที่รวบรวมทั้งหมดไปที่สมณะกระทรวงว่าด้วยนักบุญที่วาติกัน จะต้องมีพิธีการยืนยันและรับรองร่างของข้ารับใช้พระเจ้าและส่งรายงานไปพร้อมกับเอกสารทั้งหมด โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวีย เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเป็นประธาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศาลอัครสังฆมณฑล นายแพทย์ และผู้ช่วยแพทย์ร่วมในพิธีการนี้

 • พิธีขอพรและขอขมา

            บัดนี้ ขอกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าเริ่มพิธีการด้วยการขอพรจากพระเจ้า
และขอขมาข้ารับใช้พระเจ้าสำหรับพิธีการนี้

พระอัครสังฆราช

            เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต

ทุกคน   อาแมน

พระอัครสังฆราช

            ให้เราร่วมใจภาวนา   ข้าแต่พระเจ้า

พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและทรงเป็นเจ้าชีวิตมนุษย์

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่พระองค์ประทานให้ด้วยความรัก

และทรงดูแลเอาใจใส่แต่ละชีวิตด้วยพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาคุณพระองค์สำหรับชีวิตของข้ารับใช้พระเจ้าคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร

ผู้ซึ่งได้รับพระพรแห่งชีวิตจากพระองค์แล้ว ยังทำให้ชีวิตดีงามของท่านเป็นพระพรสำหรับผู้อื่น

ในฐานะนักบวช ธรรมทูต สงฆ์ และผู้ตั้งคณะ

กระทั่งสมควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างสำหรับทุกคน

โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วมพิธีการอยู่นี้

ได้ดำเนินชีวิตเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นตามเยี่ยงอย่างของข้ารับใช้พระองค์

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอขมาพระองค์สำหรับการตรวจและยืนยันร่างของข้ารับใช้พระองค์ผู้นี้ ตามกระบวนการแห่งการแต่งตั้งท่านเป็นบุญราศีและนักบุญ

ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ทุกคน   อาแมน

 • พิธีตรวจและยืนยันร่าง

พิธีกร   ต่อไปนี้จะเป็นการอัญเชิญหีบศพของข้ารับใช้พระเจ้าออกจากที่บรรจุใต้รูปปั้นเป็นเวลา 32 ปี

            เนื่องจากสภาพของหีบศพโดนน้ำที่ซึมลงมาจากด้านบนและอยู่ในสภาพเสียหาย

            หลังจากการตรวจและยืนยันแล้ว นายแพทย์พร้อมกับผู้ช่วยจะเคลื่อนย้ายร่างของข้ารับใช้พระเจ้าไปบรรจุในหีบศพใหม่และเก็บรักษาหีบศพเก่าไว้ในหีบศพใหม่อีกหีบหนึ่ง

          บทเพลงสดุดีและสวดสายประคำ       

          ให้เราร่วมจิตใจด้วยบทสดุดีและสวยสายประคำ

 • พิธีการลงชื่อและปิดหีบศพ

พิธีกร   บัดนี้ การรับรองและการเคลื่อนย้ายร่างของข้ารับใช้พระเจ้าไปยังหีบศพใหม่เสร็จสิ้นแล้ว

พระอัครสังฆราช เจ้าหน้าที่ศาล นายแพทย์ และผู้ช่วยจะลงชื่อในรายงานพิธีการยืนยันร่าง
ของข้ารับใช้ ซึ่งจะนำไปบรรจุไว้ในท่อโลหะฉบับหนึ่งและใส่ไว้ในหีบศพใหม่ และแนบอีกฉบับหนึ่ง
ไปกับเอกสารทั้งหมดที่จะส่งไปยังสมณะกระทรวงว่าด้วยนักบุญ

 • อ่านรายงานพิธีการ

ต่อไป เรียนเชิญคุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ ในฐานะ Chancellor อ่านรายงานพิธีการยืนยันร่างของข้ารับใช้พระเจ้า

            (คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ อ่านรายงาน)

 • การคำนับร่าง

ก่อนจะปิดผาหีบศพ คณะผู้ใหญ่ สมาชิกอาวุโส และผู้ที่เคยรู้จักข้ารับใช้จะเดินผ่านคำนับร่างของท่าน

 • การปิดหีบศพ

เมื่อเจ้าหน้าที่ปิดฝาหีบศพทั้งสองและมัดด้วยริบบิ้นสีแดง คุณพ่อเปโตรประยุทธ ศรีเจริญ ในฐานะ Chancellor ประทับตราลงบนครั่งเหนือริบบิ้นสีแดงไว้เป็นหลักฐาน

 • การมอบหีบศพให้ดูแล

พระอัครสังฆราชมอบหมายให้ผู้ใหญ่ของสถาบันและคณะดูแลหีบศพทั้งสองของข้ารับใช้พระเจ้า

พิธีปิด

พิธีกร  พระอัครสังฆราชปิดพิธียืนยันร่างข้ารับใช้พระเจ้าด้วยการอวยพรทุกท่าน

พระอัครสังฆราช

            พระเจ้าสถิตกับท่าน....

            ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ...

พิธีกร   ขอกราบขอบพระคุณพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียรเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช กรรมการศาล นายแพทย์และผู้ช่วย อีกทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เชิญท่านผู้มีเกียรติแวะรับอาหารว่างที่ทางออก

.....................................................