• cbc_pos001.jpg
  • cbc_pos002.jpg
  • cbc_pos003.jpg
  • cbc_pos004.jpg

Postulatore / Vice Postulatore

กระบวนการแต่งตั้งกรณีคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร 

ข้ารับใช้พระเจ้าเป็นบุญราศีและนักบุญ

....................................................................

                        Postulatore
คนที่ 1         คุณพ่อPasquale  Liberatore, sdb
                   ทำหน้าที่ ค.ศ.2003   เสียชีวิต
คนที่ 2         คุณพ่อEnrico Dal Covolo, sdb
                        ทำหน้าที่ ค.ศ.2003-2011   ถูกแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช

คนที่ 3         คุณพ่อPierluigi  Cameroni, sdb
                        ทำหน้าที่ ค.ศ.2012-ปัจจุบัน
                        Vice Postulatore
                   คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์, sdb
                   ทำหน้าที่ ค.ศ.2003- ปัจจุบัน