• adv_v101.jpg
 • adv_v102.jpg
 • adv_v103.jpg
 • adv_v104.jpg
 • adv_v105.jpg
 • adv_v106.jpg
 • adv_v107.jpg
 • adv_v108.jpg
 • adv_v109.jpg
 • adv_v110.jpg
 • adv_v111.jpg
 • adv_v112.jpg
 • adv_v113.jpg
 • adv_v114.jpg
 • adv_v115.jpg
 • adv_v116.jpg
 • adv_v117.jpg
 • adv_v118.jpg
 • adv_v119.jpg
 • adv_v120.jpg
 • adv_v121.jpg
 • adv_v122.jpg
 • adv_v123.jpg
 • adv_v124.jpg
 • adv_v125.jpg
 • adv_v126.jpg

ศูนย์แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน

...........................................................................

ศูนย์แม่ลาน้อย  วัดนักบุญเปโตร จ.แม่ฮ่องสอน 
การพบปะกับเยาวชนชาย-หญิง
เป็นโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันชีวิตของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
ให้เป็นตัวอย่างชีวิตที่บรรดาน้องๆ เยาวชนจะสามารถนำมาเป็นตัวอย่างได้
โดยคุณพ่อธรรมนูญ  จินดาดุจสายชล  เป็นเจ้าอาวาส และดูแลน้องๆ 
ซึ่งให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมอย่างดี
อีกทั้งเผยแผ่กลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำไปด้วย