• adv_v401.jpg
  • adv_v402.jpg
  • adv_v404.jpg
  • adv_v405.jpg
  • adv_v407.jpg
  • adv_v408.jpg
  • adv_v410.jpg
  • adv_v411.jpg
  • adv_v415.jpg
  • adv_v416.jpg

บ้านดอยสะเก็ด   คณะซาเลเซียน  จ.เชียงใหม่

23  มีนาคม  2015/2558

.................................................................

คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์ และทีมงาน ได้แบ่งปันชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อการ์โล
ให้กับน้องๆบรรดาเณรและนักศึกษาอาชีวะ  น้องๆรับฟังด้วยความสนใจ 
และชมวีดีทัศน์ประวัติของคุณพ่อการ์โล  พร้อมทั้งสรุปให้เห็นว่าชีวิตของคุณพ่อไม่เก่าเลย
ยังทันสมัยและสามารถที่จะไปใช้ในชีวิตแม้อยู่ในช่วงวัยรุ่นก็ตาม

สุดท้ายมีการแบ่งปันและเผยแผ่กลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำ
ซึ่งมีน้องๆหลายคนสมัครเป็นสมาชิก