• jesus_v21.jpg
  • jesus_v22.jpg
  • jesus_v23.jpg
  • jesus_v24.jpg

 ความทรมานฝ่ายตา

            เนื่องด้วยเรา ต้องรับความทุกข์ทรมานมากมาย  เราจึงถวายความลำบากจากการสามารถมองเห็นได้แด่พระบิดา  แม้จะเป็นความทรมานอันใหญ่ยิ่งก็ตาม  ทั้งนี้ เพื่อชดเชยความผิดมากมายที่มนุษย์ชาติได้กระทำด้วยตา  ลูกรัก  เราเห็นความมักรู้มักเห็นและบาปมากมายที่มนุษย์ทำผิดต่อพระบิดาทางดวงตา ซึ่งทำให้หยาดน้ำตาของเราต้องหลั่งไหลออกจากดวงตาของเราบ่อยๆ  แม้น้ำตานั้นจะเป็นหยาดน้อยๆ ก็ตาม แต่ คุณค่าที่รวมกับความรักอันใหญ่หลวงที่เราได้ทุ่มเทแก่มนุษย์นั้นยิ่งใหญ่พอ เพียงสำหรับชดเชยความผิดทั้งปวงที่มนุษย์ได้ทำด้วยสายตา  ทว่าน้ำตาของที่ไหลรินออกมานั้นไม่มีเสียงและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลย  เรายังสวดขอพระบิดาของเรา  เพราะเห็นแก่ฤทธิ์กุศลแห่งน้ำตาอันบริสุทธิ์ของเรานี้  ได้โปรดประทานพระหรรษทานให้คนบาปทั้งหลายที่ปรารถนาจะกลับใจ  ได้รู้จักเป็นทุกข์และร้องให้สำหรับความผิดที่ได้ทำ  พระบิดาของเราทรงสัญญาว่าพระองค์ทรงพร้อมที่จะประทานสิ่งที่ผู้ที่ร้องขอ ด้วยความจริงใจ  ดังที่ทรงทำเสมอมากับคนบาปที่กลับใจและกับผู้ชอบธรรมจำนวนมาก  ในเวลาเดียวกัน ทรงประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับพระคุณจากพระองค์แล้วรู้จักร้องให้เพื่อชดใช้โทษ บาปแทนคนใจบาปทั้งหลาย  และเพื่อจะได้กุศลมากขึ้นสำหรับตัวเองและความบรรเทาแห่งชีวิตนิรันดร ดังที่ เราได้ยืนยันกับบรรดาศิษย์ของเรา  เมื่อกล่าวว่า "มหาบุญลาภแก่ผู้ที่ร้องไห้  เพราะเขาจะได้รับความบรรเทา"

       ยิ่งกว่านั้นเราได้สวดขอพระบิดาของเรา  เพราะเห็นแก่ความบรรเทาที่ประทานให้เราสำหรับการที่เรายังไม่สามารถมองเห็น ได้ ขอพระองค์โปรดประทานพระหรรษทานแก่ทุกคนที่ต้องเสียสละการใช้อวัยวะนี้เพราะ เห็นแก่ความรักต่อเรา กล่าวคือ ต้องละเว้นจากการดูสิ่งอันหาแก่นสารมิได้  ละเว้นแม้ในสิ่งที่ไม่ผิดด้วย ขอให้เขาสามารถทำด้วยใจหนักแน่น เนื่องจากอวัยวะนี้เป็นอวัยวะที่บังคับควบคุมได้ยากที่สุดเพราะความอ่อนแอ ของมนุษย์  ดังนั้น จึงต้องการพระหรรษทานพิเศษ  ด้วยว่าในความอ่อนแอ มนุษย์ปรารถนาจะเห็นสิ่งแปลกสิ่งใหม่เสมอ  เรายังได้สวดขอพระบิดาประทานพละกำลังและฤทธิ์กุศลแก่ทุกคนที่ไม่สามารถจะมอง เห็นได้โดยธรรมชาติ  ขอให้พวกเขาน้อมรับประสงค์อันไม่สามารถหยั่งได้ของพระองค์และรับทนด้วยความ เต็มใจเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์

            พระบิดาทรงทุกอย่างแก่เราในทันทีด้วยพระกรุณาอันใหญ่หลวงของพระองค์ พร้อมกับทรงสัญญาจะประทานพระคุณพิเศษแก่ทุกคน  อีกทั้งเฝ้าคอยดูแลช่วยเหลือทุกคนดังพ่อที่รักลูก  อันที่จริง พระองค์ได้ทรงทำและทรงแสดงต่อผู้ที่ทำตัวเป็นบุตรและได้มอบตัวแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นบิดาแท้และเปี่ยมด้วยความกรุณา  ลูกรัก  จงรู้ไว้เถิดว่า  เมื่อเราได้วอนขอสิ่งเหล่านี้ต่อพระบิดาของเรา  เราเห็นด้วยสติปัญญาของเราว่ามีมนุษย์จำนวนมากที่ต้องทนทุกข์เพราะอวัยวะ นี้  เราภาวนาและถวายความอดทนของเราเพื่อพวกเขา  ทั้งคนที่ต้องร้องไห้ ทั้งคนที่ตาบอด ทั้งคนที่ลำบากจากการต้องควบคุมสายตาของตน  เราเห็นทุกคนอยู่ต่อหน้าเรา  และเราสังเกตดูแต่ละคน  และสวดสำหรับทีละคนตามความต้องการของเขา  เรารักเขาด้วยความรักของพี่  และอ้อนวอนขอพระหรรษทานสำหรับเขาทุกคนด้วยความรักอันหาขอบเขตมิได้ของเรา 

เรายังได้เห็นผู้น่าสงสารที่ได้ใช้อวัยวะส่วนนี้ทำผิดต่อพระบิดาของเราและ ไม่ยอมแก้ความผิด  เพราะความดื้อกระด้างของพวกเขาและเพราะพฤติกรรมของคนเหล่านี้ เราไม่สามารถรับพระคุณเพื่อพวกเขาเหมือนกับที่เราได้รับสำหรับคนอื่นๆ  เพราะพวกเขาไม่ยอมฟังคำดลใจและไม่ยอมรับพระคุณ  เรามองดูพวกเขาด้วยความเวทนา และสวดขอพระบิดาอย่าลงโทษพวกเขาด้วยความเคร่งครัดและยุติธรรม  เพราะพวกเขาไม่สำนึกในความกรุณาของพระองค์และบุญกุศลของเรา  อย่าลงโทษพวกเขาเหมือนที่เคยลงโทษคนเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเพราะความรักรู้มักเห็นในสิ่งที่ไม่ควร  พระองค์ได้ลงโทษอย่างหนัก  ดังที่เคยทำกับภรรยาของโลตและคนอื่นๆเป็นจำนวนมาก  พระบิดาทรงเห็นด้วยในเรื่องนี้  ทรงสัญญากับเราว่าจะลงโทษน้อยลงและจะทนความผิดเหล่านั้นชั่วเวลาหนึ่ง  เพราะบุญกุศลและคำภาวนาของเรา  คนใจบาปรู้ถึงผลแห่งคำสัญญาที่พระบิดาได้ทรงให้ไว้  มิฉะนั้น โลกเรานี้จะต้องมีเสาเกลือและการลงโทษทั่วไป  อันเนื่องจากความมักรู้มักเห็นของมนุษย์


ความทรมานฝ่ายหู 


       เราได้รับความ ทรมานฝ่ายหูอย่างใหญ่หลวง  ด้วยว่านอกจากการที่เราต้องอยู่ในที่อันคับแคบแล้ว   หูของเรายังไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกด้วย เราได้ยินก็เฉพาะเสียงหายใจอันเร่าร้อนของแม่รักของเรา ที่ส่งมาจากแก่นหัวใจของแม่มาถึงเรา  เราได้ยินคำหวานๆที่แม่พูดกับเราภายในใจด้วยความรักและเอ็นดู  ซึ่งทำให้ดวงใจเราสนิทแนบแน่นกับแม่ยิ่งขึ้น ทำให้เรารักแม่มากขึ้น  นอกเหนือไปจากนั้น เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย  การถูกจำกัดอยู่แบบนี้  เป็นความทรมานอย่างมากสำหรับเรา เราถวายสิ่งนี้แด่พระบิดาเพื่อชดเชยความผิดซึ่งพวกน้องของเราได้กระทำด้วย อวัยวะนี้ เพราะความมักรู้มักเห็นมากมาย  ด้วยการฟังคำบ่น  ฟังผู้ที่ติเตียนบัญญัติของเรา  คำพูดไม่ดีและคำไม่เหมาะสมอีกมากมายที่คนเป็นอันมากชอบฟังอย่างสนุกสนาน 

เรายังได้ขอพระบิดาให้ทรงยกโทษแก่พวกเขา  อีกทั้งประทานพระคุณและพละกำลังแก่ผู้ควบคุมบังคับอวัยวะนี้เพื่อหลีกหนีบาป และโปรดให้พวกเขามีความปรารถนาจะฟังสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่นำพระสิริ มงคลมาให้พระองค์  ในทำนองเดียวกัน ขอพระองค์ประทานพระคุณแก่ทุกคนที่ไม่สามารถจะใช้อวัยวะนี้ได้  ให้พวกเขารับทนด้วยความเต็มใจเพื่อเห็นแก่ความรักต่อพระองค์   และเพื่อเห็นแก่ความพึงพอใจและความยินดีสำหรับเรา ในขณะที่ฟังคำพูดอ่อนหวานและเสียงหายใจของแม่ของเรา เราสวดขอให้พระบิดาประทานความบรรเทาฝ่ายจิตวิญญาณแก่ทุกคนที่ยินดีฟังคำ ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเต็มใจ ฟังเสียงดนตรีและยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้า ปรารถนาสิ่งของสวรรค์และคิดถึงเสียงเพลงประสานของเทวดา ดวงใจของพวกเขาได้รับความบรรเทา ขออย่าให้ดวงใจของพวกเขาต้องแปดเปื้อนด้วยสิ่งผิดต่อพระบัญญัติพระเป็นเจ้า  ที่เขาได้ยินโดยมิได้เต็มใจ  พระบิดาก็ทรงสัญญาว่าจะประทานให้ทุกอย่าง  แต่ก็ทรงเรียกร้องให้ทุกคนร่วมมือกับพระประสงค์ของพระองค์