• jesus_v71.jpg
  • jesus_v72.jpg

ความคับใจและความยินดี

           ความรู้สึกในการไม่สามารถ ลิ้มรสนี้  เป็นความรู้สึกเดียวกันสำหรับอวัยวะทั้งหมดด้วย และเมื่อรวมกันเข้าก็นำความทุกข์มากมายแก่วิญญาณของเราอย่างมาก  แต่ความทุกข์ที่ทรมานเรารู้สึกมากกว่าหมดคือการที่พวกน้องของเราใช้อวัยวะ ทุกอย่างของพวกเขาเพื่อกระทำผิดต่อพระบิดาของเรา  และไม่ยอมใช้ความทรมานและบุญบารมีที่เรากระทำไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวพวกเขา  แต่เราก็ได้รับความบรรเทาบ้างจากน้องของเราจำนวนหนึ่งที่ได้นำความทรมานและ บุญบารมีของเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์  พวกเขาพึ่งพาพระบารมีของเราและปฏิบัติตามคำสอนของเรา  พวกเขาควบคุมตนและก้าวหน้าในฤทธิ์กุศลและในความครบครัน  เมื่อเราเห็นน้ำใจดีและการปฏิบัติตัวของของเขาตามการดลใจแห่งพระหรรษทานของเรา  เราก็ยิ่งรู้สึกรักพวกเขามากขึ้น  และวอนขอพระหรรษทานและพละกำลังให้แก่พวกเขามากขึ้น  เพื่อเขาจะได้มีความเพียรทำความดีและสะสมบุญกุศลสำหรับชีวิตนิรันดรให้มากยิ่งขึ้น •