• jesus_v81.jpg
  • jesus_v82.jpg
  • jesus_v83.jpg

การพักผ่อนในเวลากลางคืน

       เมื่อการวอนขอและการถวาย ทุกอย่างเหล่านี้สิ้นสุดลงแล้วตามที่เราได้บอกไว้ก่อนนี้  กายของเราจึงได้รับการพักผ่อนบ้างเล็กน้อย  และแม้ดูเหมือนว่าในสภาพเช่นนั้น ร่างกายเราไม่สามารถนอนหรือทำอะไรได้  เพราะเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดาไม่สามารถทำอะไรได้  ไม่รู้อะไรและไม่มีความรู้สึกใดๆ เหมือนร่างกายที่ปราศจากชีวิต  แต่สำหรับเรามิได้เป็นเช่นนั้น  เมื่อเราอยู่ในที่อันคับแคบเช่นนั้น  ดูเหมือนเราเป็นเด็กที่ไม่มีความคิด ไม่รู้ความ และไม่มีความรู้สึกใดๆตามที่ปรากฏ  แต่ในความเป็น จริงเราเป็นคนที่บริบูรณ์ มีความรู้ทุกอย่าง รับรู้สึกความทุกข์และความยินดี  เวลากลางคืน ขณะที่ร่างกายของเราพักผ่อนอยู่  วิญญาณของเราร่วมกับพระวจนาตถ์ชื่นชมยินดีในธรรมชาติพระเจ้า  รำพึงพิศเพ่งความครบครันของพระเจ้า  กล่าวคือ ความยิ่งใหญ่  อานุภาพ ความคิด ความกรุณา ความรัก ความโอบอ้อมอารี ความรู้รอบคอบ ความอดทน ความสง่างาม ความมั่งคั่ง  ยศถาบรรดาศักดิ์  อำนาจสูงสุด ฤทธิ์อำนาจเหนือทุกสิ่ง การปกครอง ฤทธิ์กุศลต่างๆและความครบครันเต็มเปี่ยม  และนี่คือลักษณะความชื่นชมของเรา

            กล่าวคือ แม้ร่างกายจะไร้ซึ่งความยินดีใดๆ  ด้วยว่าร่างกายของเราถูกสร้างไว้สำหรับทนทุกข์เสมอไปและปราศจากซึ่งทุกสิ่ง ที่สามารถจะนำความยินดีหรือความบรรเทาทุกข์มาให้  และแม้ว่าร่างกายของเราสนิทกับธรรมชาติพระเจ้าก็ตาม  แต่ร่างกายของเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยในเวลานอน  เพราะวิญญาณถอนตัวออกจากอวัยวะต่างๆ  เพื่อมิให้รับรู้ความปลอบโยน  วิญญาณของเราชื่นชมในการรำพึงพิศเพ่งความครบครันของพระเจ้าเพราะสนิทแนบแน่น กับพระวจนาตถ์จึงได้รับความชื่นชมยินดีสองเท่า  ด้วยว่าเรามีส่วนในความยิ่งใหญ่อันสูงส่งนั้น  วิญญาณของเราจึงสรรเสริญพระบิดา  โมทนาพระกรุณาและความดีที่ไม่มีขอบเขตที่โปรดสร้างวิญญาณเลิศวิเศษถึงเพียง นี้ ประกอบด้วยฤทธิ์กุศลบุญบารมีและความครบครันมากมาย  อีกทั้งร่วมสนิทเข้ากับพระวจนาตถ์ผู้สถิตอยู่ในพระบิดาแต่นิรันดรภาพ  แล้วนั้น พระวิญญาณร่วมกับพระวจนาตถ์สรรเสริญถวายพระพรและโมทนาคุณพระบิดาที่ดำรงเป็นนิจ  ส่วนพระวจนาตถ์ที่ทรงดำรงอยู่แต่นิรันดรก็เสวยความยินดีอย่างครบครันของพระ เจ้าทุกประการดังที่กล่าวข้างต้น   แต่พระวจนาตถ์ทรงมีความยินดีที่สูงกว่าและครบครันกว่า  เพราะพระวจนาตถ์ทรงมีความยินดีดุจเป็นของพระองค์เอง  ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่นิรันดร มีความเป็นอมตะและไม่มีความทรมานแต่อย่างใดเลย  กระนั้นก็ดี  เนื่องจากพระวจนาตถ์ทรงร่วมอยู่กับธรรมขาติมนุษย์ แง่นี้จึงต่ำกว่าพระบิดา  พระวจนาตถ์ทรงมีความยินดีนั้นเยี่ยงบุตรที่ยินดีในความมั่งคั่ง เกียรติยศและความยิ่งใหญ่ของบิดาตน อีกทั้งยินดีที่เป็นทายาทและบุตร  แต่เนื่องที่เป็นบุตรจึงอยู่ในการปกครองและอยู่ใต้อำนาจของบิดา  เมื่อบิดาจัดการสิ่งใดตามที่เห็นดี  บุตรก็อ่อนน้อมคล้อยตามบิดาถึงแม้บุตรจะมีสิทธิ์ทำตามสิ่งที่ตนเห็นดี  เมื่อบุตรอยากจัดการสิ่งใด ก็วอนขอจากบิดาและบิดาผู้ใจดีและรักบุตรก็กระทำตามคำวอนขอของบุตร  เราชื่นชมยินดีและใช้พระคุณแห่งพระบิดาของเราในทำนองเดียวกัน สรรเสริญและโมทนาคุณพระองค์ และพระวจนาตถ์ที่สนิทแน่นแฟ้นกับพระวิญญาณก็มีความยินดีเช่นเดียวกัน  ในความเป็นจริงแล้ว พระวจนาตถ์กับวิญญาณร่วมสนิทกันอย่างครบครัน จนกระทำให้พระวจนาตถ์เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันกับวิญญาณ

       ช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่มีความยินดีนี้  แต่เมื่อร่างกายของเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้า  วิญญาณถูกตัดขาดจากความยินดีและความสุขนี้ซึ่งยังมีอยู่ในตัวเรา  เมื่อร่างกายหมดความรู้สึก  เพราะนอนหลับพักผ่อนเพื่อมีกำลังและเติบโต ในช่วงเวลานั้นวิญญาณจึงมีความยินดีได้ครบครันกว่า

       ลูกรัก ถึงอย่างไรก็ตาม เราก็มิได้หยุดที่จะถวายการนอน การพักผ่อนที่เราได้รับนั้นแด่พระบิดาของเรา การพักผ่อนนั้นถือว่ากิจการที่ศักดิ์สิทธิ์  เราจึงได้วอนขอพระบิดาของเรา ขอให้การพักผ่อนของเราทำให้การพักผ่อนของน้องๆของเราในเวลากลางคืนให้ ศักดิ์สิทธิ์ด้วย  อย่าให้ผีปีศาจมารบกวนพวกเขา  เพราะในเวลากลางคืน ขณะที่มนุษย์พักผ่อนนั้น  ปีศาจมักสำแดงฤทธิ์ของมันเพื่อล่อลวงมนุษย์มากกว่าเวลาใด มันแสดงอาการโกรธต่อพระเจ้า ด้วยการเกลียดชังน้องๆของเรา  คอยยุยงพวกเขาให้ทำบาป ทำให้สับสนและทำให้สติปัญญาบอดมืดไป  อีกทั้งชักชวนพวกเขาให้เห็นชอบกับบาปที่มันยุยงให้ทำ และโน้มน้าวพวกเขาให้ยอมทำบาป  พระบิดาของเราก็ทรงพอพระทัยประทานให้เหมือนพระคุณอื่นๆที่เราวอนขอ  โดยสัญญาว่าจะทรงช่วยเหลือน้องๆของเราเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้น เพื่อน้องๆของเราจะได้มีชัยชนะและไม่คล้อยตามแผนการของมัน  ซึ่งแต่ละอย่างล้วนน่าบัดสี  กระนั้นก็ดี พระบิดาจะช่วยหากน้องๆของเราสัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ยอมทำตามการยุยงและ การล่อลวงของปีศาจและละทิ้งทุกอย่างที่ปีศาจทำเพื่อชักชวนมนุษย์ให้ทำ บาปอย่างจริงใจและด้วยใจมั่น  ไม่ว่าจะเป็นยุยงหรือการกระทำก็ตาม  ใครก็ตามที่ไม่พึ่งพระหรรษทานและความช่วยเหลือของพระเจ้า  ขัดสู้กับพระคุณของพระองค์  ยอมเชื่อฟังปีศาจและทำบาป  อีกทั้งติดต่อกับมันและหลงตามล่อลวงของมัน  เขาก็จะไม่มีกำลังต่อสู้การประจญได้เพราะได้ละทิ้งพระคุณของพระเจ้า เขาจึงต้องพ่ายแพ้และตกเป็นเหยื่อของปีศาจอย่างน่าเสียดาย •