• jesus_v51.jpg
  • jesus_v52.jpg
  • jesus_v53.jpg

ความทรมานฝ่ายอวัยวะอื่นๆ

       ในช่วงเวลาที่เราอยู่ในพระอุทรของพระมารดา  เรามิได้ขยับเขยื้อนอวัยวะส่วนใดของเราเลย  นั่นคือ ไม่ได้ใช้อวัยวะส่วนใดเลย  เราจึงรู้สึกอึดอัดมากที่ไม่สามารถขยับมือและเท้าที่ไขว้อยู่แม้แต่น้อย  เราถวายความทรมานนี้แก่พระบิดาของเรา  เพื่อเป็นการชดเชยความผิดมากมายที่มนุษย์ทำต่อพระบิดาด้วยอวัยวะเหล่านี้  เราเห็นความผิดทั้งหมดที่น้องๆของเราทำด้วยอวัยวะเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง  เราสังเกตมนุษย์แต่ละคน  ดูแต่ละฝีก้าวและการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง  เรารู้สึกเป็นทุกข์อย่างมากเมื่อเห็นการล่วงเกินที่มนุษย์ทำผิดต่อพระคุณของ พระเจ้า  พระองค์โปรดให้มนุษย์สามารถใช้อวัยวะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ประโยชน์แห่งตนและเพื่อพระสิริมงคลยิ่งใหญ่ของพระองค์  แต่มนุษย์กลับทำตรงกันข้าม  ใช้อวัยวะเหล่านี้ในทางที่เป็นโทษแก่ตนและทำให้เสื่อมพระเกียรติคุณของพระ บิดาของเรา  เราจึงถวายความทุกข์เหล่านี้เพื่อชดเชยความผิดทั้งหมดที่มนุษย์ได้ทำด้วย อวัยวะเหล่านี้  เพราะเหตุนี้ พระบิดาของเราจึงทรงหายพระพิโรธและพร้อมจะยกโทษพวกเขาทุกครั้งที่พวกเขากลับ ไปหาพระองค์ด้วยใจเป็นทุกข์ถึงถึงผิดที่ได้กระทำต่อพระองค์

       เราวอนขอพระบิดาประทานพระหรรษ ทานและฤทธิ์กุศลแก่มนุษย์ทุกคน เพื่อแต่ละคนจะได้กลับใจ  พร้อมทั้งขอพระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่มนุษย์ทุกคนด้วยแสงสว่างเหนือธรรมชาติและ การดลใจ  ประคับประคองการเคลื่อนไหวและกิจการงานที่แต่ละคนทำให้บรรลุถึงความเต็ม เปี่ยม  พระบิดาของเราทรงพอพระทัยในทุกสิ่งที่เราวอนขอและโปรดประทานให้ตลอด ทว่าใจมนุษย์ที่ใจแข็งกระด้างและดื้อรั้นอยู่ในความชั่วไม่ยอมให้พระหรรษทาน ของพระเจ้าเข้าไปทำงานในจิตใจ    จึงเพิกเฉยพระคุณของพระองค์ หันไปคล้อยตามความปรารถนาและความลำเอียงมิดีของตน   เลือกทำตามความพึงพอใจของคนมากกว่าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า  การกระทำเช่นนี้ เป็นการขับไล่พระหรรษทานออกจากวิญญาณ และทำให้แสงสว่างที่พระบิดาประทานให้นั้นมืดมัวไป  ด้วยเหตุผลผิดๆ ตามการชี้นำของตัณหาและความมืดบอดแห่งสติปัญญา เรายังวอนขอพระบิดาของเราประทานพระคุณมากมายแก่ผู้ที่ขาดอวัยวะเหล่านี้และ แก่ผู้ที่ต้องรับความทุกข์ทรมานที่รุนแรงในอวัยวะเหล่านี้ ให้พวกเขาน้อมรับและอดทนกับความบกพร่องฝ่ายกายเหล่านี้ด้วยความเพียรทน ถวายเป็นพลีแด่พระบิดา

       เรายังวอนขอพระบิดาประทานพระ หรรษทานแก่ผู้ที่ปรารถนาใช้อวัยวะของร่างกายเพื่อกระทำกิจการเทิดพระเกียรติ และทำตามพระประสงค์ของพระองค์ อีกทั้งควบคุมอวัยวะต่างๆของตนและฝึกฝนฤทธิ์กุศล  พระบิดาของเราทรงพอพระทัยในทุกสิ่งและในความจริง  ลูกเองคงเห็นว่ามีวิญญาณมากเพียงใดที่ปรารถนาจะสร้างบุญกุศลและปราบตนเองใน ทุกสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  วิญญาณเหล่านั้นต่างได้รับความค้ำจุนและความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระ เจ้าเป็นพิเศษและน่าพิศวง

       ในทำนองเดียวกัน  ผู้ที่ขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งและต้องทุกข์ทรมานเพราะอวัยวะเหล่านี้  อันเนื่องจากโรคตามธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง ลูกก็เห็นว่า เขารับทนด้วยความเพียรและด้วยเต็มใจ  ลูกที่รัก สิ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากคำภาวนาของเรา  มีแต่ผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เอกแต่ขัดขืนการดลใจและพระหรรษทานของพระเจ้าอย่างน่าอับอายเท่านั้นที่ถูก ตัดออกจากความช่วยเหลือของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม  คนเหล่านี้จะต้องรับความทรมานและต้องรับทนผลที่จะตามมา และเพราะน้ำใจขบถและความสิ้น พวกเขาจึงเริ่มได้กลิ่นนรกตั้งแต่ในชีวิตนี้แล้ว  กระนั้นก็ดี พวกเขาสามารถหลุดพ้นความทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยการนอบน้อมยอมรับปฏิบัติตามพระ ประสงค์และพระบัญญัติของพระเจ้า  เรารู้สึกเป็นทุกข์อย่างบอกไม่ถูกสำหรับคนเหล่านี้ เมื่อ เห็นว่าทุกอย่างที่เรารับทนและคำภาวนาทั้งหมดเราสวดเพื่อพวกเขาไม่เป็น ประโยชน์แต่อย่างใดสำหรับพวกเขา  เราจึงมองดูพวกเขาด้วยความสมเพช  แต่การมองและความสมเพชนี้ไม่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาเพราะเขาไม่ยอมมอบตน เองแด่พระเจ้า ดังที่เคยเกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มสมัยนั้น แม้เราร้องไห้เพราะความเสียใจที่มันจะถูกทำลาย แต่น้ำตาของเราก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นความดื้อรั้นของชาวเมืองเยรูซาเล็มนั่นเอง •