• jesus_v31.jpg
  • jesus_v32.jpg

สิ่งสารพัดภายใต้อำนาจของพระบิดา 

            แม้ เราจะเป็นตุลาการและเจ้าของสิ่งสารพัดทั้งปวง และพระบิดาได้ทรงมอบอำนาจเด็ดขาดเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงให้ก็ตาม  แต่เรายังอยู่ในเนื้อหนังที่รู้จักตาย และยังไม่ได้เข้ารับหน้าทีปกครองสิ่งสารพัดที่พระบิดาทรงประทานให้  แม้ว่าอำนาจนี้พระบิดาประทานให้ตั้งแต่วินาทีแรกแห่งการปฏิสนธิของเราก็ตาม  แต่ในส่วนที่เป็นมนุษย์  เรายังไม่ได้เข้าทำหน้าที่ปกครองสิ่งทั้งปวง  จนกว่าหลังการกลับเป็นขึ้นมาแล้ว  เหตุนี้  ทุกสิ่งที่เรากระทำและสั่ง  เราจะขอความเห็นชอบจากพระบิดาของเราด้วย  แม้นว่าเราสามารถแจกจ่ายพระหรรษทานด้วยตัวเราเองก็ตาม  แต่ราก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น  เราขอความเห็นจากพระบิดาของเราในทุกเรื่องเสมอ  การอ่อนน้อมนี้จึงเป็นที่พอพระทัยพระบิดาอย่างมาก  ทำให้พระบิดาประทานทุกสิ่งที่เราขอด้วยใจกว้าง  เราถวายความอ่อนน้อมเชื่อฟังต่อพระบิดาเพื่อเป็นการชดเชยอิสรภาพที่พวกน้อง ของเราอยากจะดำเนินชีวิตตามใจชอบและไม่ยอมทำตามพระประสงค์ของพระบิดา  อยากเป็นคนตัดสินตามที่ต้องการ  และอยากเป็นตัวของตนเองอย่างเบ็ดเสร็จ  ทั้งที่โดยเหตุผลที่ถูกต้องแล้ว  พวกเขาจะต้องทำตามคำสั่งของพระเป็นเจ้า  พระบิดาทรงยอมรับและแสดงให้เห็นชัดเจนว่า  พระองค์ทรงพอพระทัยในของถวายที่เราถวายสำหรับมนุษย์ทุกคน  ทรงแสดงให้เห็นว่า คนที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ เมื่อยอมกลับใจทำตามคำสั่งและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาในทุกสิ่ง  พระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะแจกจ่ายพระคุณแก่เขามากกว่าที่จำเป็น  เพื่อเขาจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ในทุกสิ่ง

 ความทรมานฝ่ายลิ้น

       เราถวายความเงียบแด่พระบิดาตลอดเวลาเก้าเดือน  เรามิได้ขยับเขยื้อนลิ้นเอ่ยวาจาแม้แต่คำเดียว  และแม้ว่าเราต้องถือเงียบอย่างนี้ตลอดเวลาวัยทารกของเรา แต่ตลอดช่วงเวลานั้นเราก็สื่อสารกับพระมารดาของเราบ่อยๆ ตลอดเวลาเก้าเดือนเราไม่ได้ใช้ลิ้นเลย จึงต้องเงียบตลอดเวลา  การพูดไม่ได้จึงเป็นการทรมานอย่างหนึ่งที่เรารับทน  ลูกรัก จงคิดดูเถิด เราผู้เป็นความดำริปรีชาของพระบิดาจะต้องเป็นใบ้อยู่เช่นนั้น  มันเป็นการทรมานเพียงใด  ถ้าบุคคลที่มีความรู้สูง พูดเก่ง ต้องนิ่งเงียบเป็นเวลาหลายเดือนและไม่พูดแม้แต่คำเดียว เขาจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานเพียงใด  ดังนี้  ลูกจงไตร่ตรองดูว่า  ความทุกข์ทรมานที่เราได้รับนั้นเป็นอย่างไร  ถึงแม้ความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้ การพูดเก่งของมนุษย์เป็นแต่เพียงความโง่เขลาเบาปัญญาที่สุด  เมื่อเปรียบกับเรา กระนั้นก็ดี เรากลับต้องรับความทุกข์ทรมานทั้งหมดนี้และยกถวายแก่พระบิดาเป็นการชดเชยบาป และความผิดทั้งปวง  ซึ่งพวกน้องของเราได้กระทำด้วยคำพูด เรารู้ดีว่า อวัยวะนี้เป็นต้นเหตุให้กระทำผิดต่อพระบิดามากกว่าอวัยวะอื่นๆ  ดังนั้น เราจึงสวดด้วยความร้อนรนมากขึ้นและหาทางบรรเทาพระพิโรธของพระบิดาผู้ทรงรัก มนุษย์เป็นที่สุด  เราไม่เพียงวอนขอพระองค์ทรงรับของถวายซึ่งเราถวายแด่พระองค์เพื่อชดใช้ความ ผิดทั้งปวงเท่านั้น แต่ยังขอพระองค์ทรงพระกรุณารับของถวายที่เราถวายเพื่อชดใช้ความผิดทั้งปวง  อีกทั้งขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาจากเพื่อนบ้าน ทำให้เสียชื่อเสียง ถูกกล่าวร้าย ใส่ความ ดูถูก และปรักปรำต่างๆนานา เพื่อพวกเขารับทนทุกอย่างด้วยเต็มใจเพราะเห็นแก่ความรักและทำตามแบบอย่างของ เรา  เพราะตั้งแต่เวลานั้นแล้ว  ที่เรารู้ว่าจะถูกศัตรูของเราทำต่อเราอย่างไร  ยิ่งกว่านั้น

       เราได้สวดขอพระบิดาโปรดประทานพระคุณแก่ผู้ ตั้งใจควบคุมการใช้อวัยวะนี้อย่างถูกต้อง และไม่เพียงหลีกเลี่ยงการใช้อวัยวะนี้ในทางที่ผิดเท่านั้น  แต่ไม่ใช้พูดแม้ในสิ่งที่ไม่ห้าม และสิ่งที่ไม่ผิดด้วยเพราะเห็นแก่ความเงียบของเราและบุญบารมีของเรา  เราขอพระคุณสำหรับทุกคนที่ถือเงียบ ให้เขาถืออย่างถูกต้อง  โดยเฉพาะสำหรับนักบวชชาย-หญิง และดังนี้  ด้วยความช่วยเหลือของพระเป็นเจ้า  เขาจะสามารถมีชัยชนะเหนือศัตรูได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  ศัตรูของความดีได้ทำให้ผู้ชอบธรรมตกในความผิดโดยทางอวัยวะนี้มากกว่าอวัยวะ อื่นๆ  โอ! ช่างยากเพียงใดที่มนุษย์จะควบคุมและบังคับอวัยวะนี้  ปีศาจรู้ดีว่าการควบคุมอวัยวะนี้ทำร้ายมันมากเพียงใด  มันจึงพยายามทำให้มนุษย์ใช้อวัยวะนี้  ผู้ที่ไม่รู้จักควบคุมและบังคับลิ้นจะนำความพินาศฉิบหายมาสู่สังคม  จ้าวศัตรูนรก ได้วิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นเหยื่อของมัน  มันใช้อวัยวะนี้ให้นำความมีชัยมาให้แก่มัน 

       เรายังสวดขอพระบิดาแสดงพระทัยกรุณาต่อผู้ที่ตก ในความผิดและความบกพร่องเพราะใช้วาจาอย่างไม่มีกฎเกณฑ์  โดยอาศัยพระหรรษทานช่วย  พวกเขาจะได้กลับใจ  เรายังภาวนาอุทิศแก่คนน่าสงสารเหล่านั้นที่เขาไม่ยอมฟังคำดลใจของพระองค์  จึงจมอยู่ในความผิด รวมทั้งคนที่ไม่ยอมแก้ไขความผิด ขอพระองค์โปรดยืดเวลาลงโทษที่พวกเขาสมจะได้รับอออกไปก่อน  และอย่าได้ลงโทษพวกเขาด้วยความเคร่งครัด อย่างที่พระองค์ทรงเคยกระทำก่อนที่เราเสด็จมาในโลก  เช่นที่ได้ทรงลงโทษเด็กๆ ที่ได้ล้อเลียนประกาศกเอลีชาซึ่งถูกหมีฉีกเนื้อกินหมดทุกคน รวมทั้งการลงโทษร้ายแรงอื่นๆ ที่พระองค์ทรงกระทำต่อคนที่พูดไม่ถูกต้องและขัดต่อคำสั่งของพระองค์  พระบิดาทรงสัญญาตามที่เราวอนทุกข้อทุกประการ  โดยประกาศว่า ตั้งแต่นี้ไป พระองค์จะเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณา ไม่ใช่พระเจ้าแห่งความยุติธรรมดังที่เคยทรงเป็นมาในอดีต และก็เป็นเช่นนั้นจริง ลูกรัก ลูกเห็นได้ว่าพระบิดาไม่เพียงแต่มีความเมตตากรุณาและพากเพียรต่อทุกคนเท่า นั้น  แต่ยังมีพระทัยเอ็นดูและพระทัยกว้างกับทุกคนเข้าหาพระองค์และวอนขอพระองค์ ช่วยให้มีชัยเหนือศัตรูร้าย เหนือความรู้สึกและพยศชั่ว  ดูเถิด  หลังจากที่เราเสด็จมาในโลกนี้ มีหลายคนที่สมัครถือความเงียบตลอดไป  ทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการที่เราเงียบมาเป็นเวลาเก้าเดือนติดต่อกัน  ซึ่งเป็นพระปรีชาดำริอันหาขอบเขตมิได้  โดยมิได้เอ่ยวาจาแม้แต่คำเดียว และยังเป็นผลแห่งการวอนขอที่เราสวดต่อพระบิดาของเรา 

       ลูกเห็นว่ามีคนบาปมากมายในโลกนี้  ที่ใช้ลิ้นพูดคำหยาบคาย  สาบานเท็จ บ่น  และใส่ความ  กระนั้นก็ดี…ลูกสังเกตหรือเปล่าว่า  พระบิดาของเราทรงอดทนกับพวกเขาด้วยความพากเพียรและความหนักแน่นเพียงใด  พระองค์ทรงทนความผิดเหล่านั้น  เหมือนกับว่าความผิดเหล่านั้นไม่ใช่ความผิดที่ทำต่อพระองค์  ทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากพระสัญญาซึ่งพระองค์ได้สัญญากับเราในช่วงเวลาที่เรา เจริญชีวิตอยู่ในอุทรของแม่  เพื่อเป็นบำเหน็จแห่งความเงียบอันแสนลำบากของเรา

       เรายังวอนขอพระองค์ทรงกรุณาตรัสกับดวงใจของผู้ ที่อุทิศตนเพื่อเห็นแก่ความรักต่อพระองค์  โดยไปอาศัยอยู่ในที่เปลี่ยวและเจริญชีวิตอยู่ในความเงียบ  พร้อมทั้งวอนขอพระองค์โปรดทำตามพระสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ที่รักษาความเงียบ ทั้งหลาย ตามที่พระองค์ตรัสโดยประกาศกโอเชอาว่า  "เรานำเขาไปในที่เปลี่ยวและพูดกับดวงใจของเขา"  ลูกรัก ลูกคิดว่าความเปล่าเปลี่ยวคืออะไร  สำหรับผู้สมัครถือความเงียบความเปล่าเปลี่ยวคือการถือความเงียบอย่างเคร่งครัด สำหรับคนอื่นที่ไม่ต้องถือความเงียบ ความเปล่าเปลี่ยวคือการสามารถพูดคุยกับพระเจ้าในขณะที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลาง ผู้อื่นได้  อย่างที่ลูกกำลังมีประสบการณ์อยู่  เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของความเงียบทางกาย  แต่เป็นความเงียบฝ่ายจิต กล่าวคือ การเงียบกับมนุษย์ทำให้ลูกได้ยินเสียงของพระผู้สร้าง  และทำให้ลูกพูดคุยกับพระองค์ในดวงใจของลูก  และนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงสัญญาไว้กับเรา นั่นคือ ทรงทำให้ดวงวิญญาณที่สมัครใจเจริญชีวิตอย่างสงบสันโดษในที่เปลี่ยวและไม่พูด เลย สามารถได้ยินเสียงของพระบิดาได้ชัดเจน รับรู้ในการดลใจของพระองค์และเข้าใจในพระธรรมล้ำลึกของพระเจ้า ดังที่ลูกพบเห็นในวิญญาณจำนวนมากซึ่งพระจิตตรัสในดวงใจพวกเขา  และทรงเผยแสดงพระธรรมล้ำลึกสูงส่งแก่พวกเขา 

       ในสมัยก่อน เหตุการณ์เหล่านี้ไม่สู้จะมีให้เห็นบ่อยนัก  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระบิดาทรงทำตามพระสัญญาให้ไว้กับเราในทุกสิ่ง  หากมนุษย์มิได้รับสิ่งอันน่าพิศวงเหล่านี้  ก็ถือว่ายังเข้าไม่ถึงความเมตตากรุณาของพระเจ้าอันเนื่องมาจากการทำตัวไม่ สมควรและความดื้อกระด้างของพวกเขาเอง พวกเขาไม่ยอมฟังคำตักเตือนของพระองค์  ไม่ยอมทำตามพระบัญญัติและดำเนินชีวิตตามใจชอบ ไม่คิดจะควบคุมตัณหาและความรู้สึกของตน  ปล่อยกายปล่อยใจไปในทางที่ผิด  ความรักต่อตนเองและน้ำใจอ่อนแอนำไปสู่ความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า   ไม่ใช่ว่าพระบิดาของเราไม่พร้อมที่จะประทานพระคุณและความช่วยเหลือที่จำเป็น ให้เพื่อช่วยพวกเขาให้มีเป็นนายเหนืออวัยวะทั้งหมดในตน โดยเฉพาะลิ้น ซึ่งสามารถนำความชั่วร้ายมาให้ ปากไม่ดีทำร้ายยิ่งกว่าดาบสองคม  เพราะปากนนั้นทำร้ายและฆ่าวิญญาณ  ส่วนดาบนั้นทำร้ายและฆ่าได้ก็แต่ร่างกาย  ซึ่งเป็นส่วนที่มีสำคัญและคุณค่าน้อยกว่าวิญญาณอย่างเปรียบกันไม่ได้เลย

…………………………………..